Rok 2008

Nagrodę TOTUS 2008 w poszczególnych kategoriach otrzymali:

  • Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza

Za wytrwałą i skuteczną pracę dla obrony godności człowieka nagrodę otrzymała s. Anna Bałchan ze Zgromadzenia ss. Maryi Niepokalanej. W 2001 r. założyła ona w Katowicach Stowarzyszenie Sióstr Maryi Niepokalanej na rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom. Instytucja udziela pomocy kobietom, które chcą porzucić prostytucję lub są tym procederem zagrożone z powodu biedy lub oddziaływania środowiska. Stowarzyszenie prowadzi dom dla ofiar przemocy i handlu kobietami oraz poradnię dla osób w trudnych sytuacjach. Dzięki tej działalności setki kobiet uzyskały konkretne wsparcie w postaci pomocy materialnej, porad prawnych, terapii, aktywizacji zawodowej.

  • Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej

Nagrodzony został prof. medycyny Andrzej Szczeklik za świadectwo głębokiego humanizmu, inspirowane nauczaniem Jana Pawła II, przekazywane w życiu i twórczości. Laureat jest specjalistą chorób płuc i serca, kierownikiem II Katedry Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkiem rzeczywistym wielu towarzystw naukowych, m.in. Papieskiej Akademii Nauk. Jest autorem ok. 600 prac naukowych oraz książek Katharsis – o uzdrowicielskiej mocy natury i sztuki i Kore – o chorych, chorobach i poszukiwaniu medycyny. W książkach tych doskonale łączy świat wiedzy naukowej ze światem kultury oraz przypomina, że „opieka nad cudzym zdrowiem dotyczy raczej caritas niż ekonomii”.

  • Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II

Nagrodę otrzymał dr Piotr Dardziński za znakomite osiągnięcia w kierowaniu pracą Centrum Myśli Jana Pawła II. Laureat stoi na czele tej instytucji od 2006 r. Centrum, które zostało powołane przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, prowadzi program stypendialny, bibliotekę, realizuje różnorodne projekty popularyzatorskie, edytorskie, naukowe, społeczne i artystyczne.

  • TOTUS medialny dla upamiętnienia Bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach

Kapituła Nagrody TOTUS wybrała Redakcję Programów Katolickich TVP za atrakcyjność i różnorodność przygotowywanych programów oraz za skuteczną ewangelizację przy użyciu nowoczesnych środków. Redakcja Programów Katolickich TVP powstała w wyniku umowy z czerwca 1989, zawartej pomiędzy Sekretariatem Episkopatu Polski a Komitetem ds. Radia i Telewizji. Dawała ona możliwość przygotowywania programów dotyczących religijnego aspektu życia społecznego. Od tego momentu audycje katolickie zagościły na antenie Telewizji Polskiej. Obecnie, oprócz coniedzielnych transmisji mszy świętej i modlitwy Anioł Pański, redakcja przygotowuje kilka programów cyklicznych przeznaczonych dla widzów w różnym wieku, np. Między ziemią a niebem, ZiarnoSłowo na niedzielę.